juliaann名人堂

juliaann名人堂

天下惟肾虚之极者,必至伤肺,肺伤则不能生精,怯矣。惟骨由精髓而生,秉秉气血之全,故不腐化,所以补骨必补髓,而补髓又在补精。

恐用重剂者,重治肾与肺也。虽然,知药性之深者,始可合用复方,否则不可妄用,恐相反相恶,反致相害。

陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。虽不生于河南中州,而生于极西之甘肃,亦由甘肃地土敦浓,故生甘草。

即平素滑肠,时当产后,肠亦不滑,正不必顾忌也。 清肺之药甚多,皆有损无益,终不若麦冬清中有补,能泻膀胱之火,而又不损膀胱之气,然而少用之,亦不能成功。

 又陈藏器谓真角,耳边听之,集集鸣者良。蒲黄生于水中,其花黄色而香,是属气分不属血分也,其能止血者,盖以气行则血行。

其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。切人之脉,即知阴阳之升降矣。

Leave a Reply