XiuRen秀人网No1020剥了皮的洋葱44P秀人网

XiuRen秀人网No1020剥了皮的洋葱44P秀人网

 伤寒发热,汗出不解,心中痞□,呕吐而下利者,大柴胡汤主之。夫热在经脉,故脉浮发热,热循阳明经脉而上,故口干鼻燥,不伤胃气,故能食。

若是少阴热而燥干,引水之渴,小便必色赤,乃少阴燥不能生津,下焦有热也。 太阴属湿,湿与热瘀,当发身黄,小便自利者,则湿不蓄,热不瘀,故不能发黄也。

 喻昌曰:篇中误服大青龙汤,厥逆,筋惕肉□,而亡阳者,乃汗多所致,故用真武汤救之。胸满虽同,而脉浮细嗜卧,则为表邪已解,□痛为少阳有邪,故与小柴胡汤。

如未经丸药下之,自下利者,则为内虚,内虚之利,脉当微弱而厥,今反和而不微厥,此为内实有热,非内虚有寒也,虽下利乃热利也。 于此可知少阴病形悉具,而渴者有寒热二端之别也。

喻昌曰:下利咽痛,胸满心烦,此少阴热邪充斥上下中间,无所不到,寒下之药,不可用矣,故立猪肤汤一法也。大抵此证,多生于汗、吐、下后,阳气大虚,精神失守。

浮大弦皆见于关上,知三阳之热邪,皆聚于阳明也。此证当用和解,不当用寒下,故经中用剂之轻少者,无如此方,则其轻缓解散之义可见矣。

Leave a Reply