Vol465嫩模婠婠么都市OL风格半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真43P婠婠么模范学院

Vol465嫩模婠婠么都市OL风格半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真43P婠婠么模范学院

兼虚里亦动甚者死。若舌有白苔,即属湿温伤络,当以新定达原饮为主,呕加竹茹广皮,胀加青皮、大腹皮。

从臂穴上肩,肩穴也。其开首云∶世之治伤寒者,每误以温热治之,治温热者,又误以伤寒治之。

见其论温热症甚精,论温热病中种种发现之症尤极明晰,洵当今最有实用故陆氏九芝原序云∶北山此书,以温热与伤寒辩,条分缕晰,逐病疏明,伤寒之治,不混于温热;温热之寒;诚于秦越人四曰热病、五曰温病之异于二曰伤寒者,分疆划界,不得飞越一步矣。如经水适来,因热邪陷入而搏结不行者,必有瘀血,再察其腰胁及少腹有牵引作痛、拒按者,必以清热消瘀为治。

凡机关三才奥理,欲识于心而行于针者,须将此再三推穷可也。一名湿温挟秽,又名湿秽。

凡能芳香开窍,辛凉透络,强壮心机,兴奋神经等方,皆谓之开透法,唯一则去实透邪,一则补虚提陷为异耳,此为治温热伏邪,内陷神昏,蒙闭厥脱等危症之要法,急救非此不可。轻则但发白,如水晶色,前方合千金苇茎汤,轻宣之。

 又云∶是经常多气少血。 若有伏邪见症,但治伏邪可也。

Leave a Reply